Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2018.  

Algemene voorwaarden NL Actief   

Artikel 1 Definities  

Lierdal Sportcenter:  Rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness.  

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.  

Fitness:  een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.  

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen Lierdal Sportcenter en de Consument ter zake van Fitness.  

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.  

Artikel 2 Toepasselijkheid  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering  van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen Lierdal Sportcenter en de Consument worden gesloten.  

Artikel 3 Het aanbod  

 1. Lierdal Sportcenter brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door Lierdal Sportcenter aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.  
 1. Het aanbod omvat ten minste: 

de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;  

de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;  

de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;  

de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;  

op welk moment Lierdal Sportcenter de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;  

de wijze van betaling en de betalingstermijn;  

de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;  

het (huishoudelijk) reglement.  

 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.   
 1. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.   

Artikel 4 De Overeenkomst  

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.   

Artikel 5 Bedenktijd  

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.  
 1. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te  herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik  maakt van de diensten van Lierdal Sportcenter en hij maakt vervolgens gebruik van  zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Lierdal Sportcenter.  

Artikel 6 Duur en beëindiging   

 1. Lierdal Sportcenter biedt de Consument ten minste de keuze uit:  

een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;  

een Overeenkomst van langere duur.  Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet  hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid  

4 van dit artikel.   

 1. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit  artikel.   

3. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:   

de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres  krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet  meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere  vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en  serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.  

het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aan- toonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van  de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.  De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1  maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.  

In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte,  vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige over- legging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit  ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.  

 1. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.  
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is Lierdal Sportcenter gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.   
 1. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.  
 1. Lierdal Sportcenter mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:   

de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;  

de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Lierdal Sportcenter of jegens een contractant van Lierdal Sportcenter.  Lierdal Sportcenter betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet  terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.  

 1. Indien Lierdal Sportcenter zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Lierdal Sportcenter mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1  maand. Lierdal Sportcenter betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.  

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen   

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.  
 1. Lierdal Sportcenter maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.   
 1. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Over-eenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.  
 1. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan  door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.  

Artikel 8 Verplichtingen van Lierdal Sportcenter   

 1. Lierdal Sportcenter staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.   
 1. Lierdal Sportcenter onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.  
 2. Indien Lierdal Sportcenter gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.   
 1. Lierdal Sportcenter zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.  
 2. Lierdal Sportcenter zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te wEten: ‘NL Actief certificering’ waaronder ook het dopingconvenant.  
 1. Lierdal Sportcenter treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.  

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument   

 1. De Consument houdt zich aan de door Lierdal Sportcenter gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.   
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de 
  1. De Consument dient de aanwijzingen van Lierdal Sportcenter c.q. de door hem aan Ondernemer gestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik  te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is.  Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Lierdal Sportcenter kenbaar te maken, zodat Lierdal Sportcenter  uitleg kan geven.   
  1. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faci-

  liteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aan geduide middelen.  

  1. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door Lierdal Sportcenter beschik-

  baar gestelde fitnessruimtes.   

  1. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnum-

  mer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Lierdal Sportcenter  

  mede te delen.  

  Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen   

  1. Lierdal Sportcenter kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden facili-

  teiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Lierdal Sportcenter zal de voor- 

  genomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aan- 

  kondigen.   

  1. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Con-

  sument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement  

  zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet recht- 

  vaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbe- 

  taalde abonnementsgeld terugbetaald.  

  Artikel 11 Bewijs van deelname  

  1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, 

  ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname  

  wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.   

  1. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een 

  nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor rede- 

  lijke kosten in rekening te brengen.   

  Artikel 12 Betaling  

  1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op 

  de wijze zoals is overeengekomen.  

  1. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Onder-

  nemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog  

  verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.  

  1. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Lierdal Sportcenter gerechtigd om 

  wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 on- 

  der c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Lierdal Sportcenter bevoegd om  

  de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.  

  Artikel 13 Aansprakelijkheid  

  1. Lierdal Sportcenter is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg 

  van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de  

  Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Lierdal Sportcenter  

  komt. Lierdal Sportcenter is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van ei- 

  gendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er  

  sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.  

  1. Lierdal Sportcenter zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De 

  dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aan- 

  sprakelijkheid van Lierdal Sportcenter is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeer- 

  derd met het eigen risico.  

  1. De Consument is tegenover Lierdal Sportcenter aansprakelijk voor schade als gevolg 

  van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de  

  Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument  

  komt.  

  Artikel 14 Klachten   

  1. Lierdal Sportcenter beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenproce-

  dure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.  

  1. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel 

  mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft  

  geconstateerd – bij Lierdal Sportcenter in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem ver- 

  wacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voor- 

  zien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.  

  1. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument 

  zijn rechten ter zake verliest.  

  1. Lierdal Sportcenter beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten 

  zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van  

  ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ant- 

  woordt Lierdal Sportcenter per omgaande met een bericht van ontvangst en een in- 

  dicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord  

  kan verwachten.  

  1. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil 

  dat vatbaar is voor de geschillenregeling.  

  ………………Kolomeinde………………Artikel 15 Geschillencommissie  

  1. Geschillen tussen Lierdal Sportcenter en de Consument die betrekking hebben op: 

  de totstandkoming van de Overeenkomst of,  

  de uitvoering van de Overeenkomst,  

  kunnen zowel door de Consument als door Lierdal Sportcenter aanhangig worden ge- 

  maakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP  

  Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).  

  1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, 

  als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkom- 

  stig Artikel 14 bij Lierdal Sportcenter heeft ingediend.  

  1. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument 

  de klacht bij Lierdal Sportcenter indiende bij de geschillencommissie aanhangig te  

  worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermel- 

  ding van de naam van de Consument en Lierdal Sportcenter, een duidelijke en volle- 

  dige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.  

  1. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de 

  Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als Lierdal Sportcenter een geschil aan de  

  Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen  

  vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Lierdal Sportcenter dient daar- 

  bij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij  

  zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.  

  1. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld 

  en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op  

  dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie  

  beslecht door de rechter.  

  1. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van 

  het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie  

  wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een ver- 

  goeding verschuldigd.   

  1. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend 

  voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvin- 

  den door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan  

  de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen  

  indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de  

  gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan- 

  vaardbaar zou zijn.  

  Artikel 16 Nakomingsgarantie  

  1. NL Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de 

  partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter  

  toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend  

  advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit  

  blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,-  

  per bindend advies wordt dit bedrag door NL Actief aan de consument uitgekeerd  

  onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het be- 

  roep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies  

  ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan NL Actief. Bij bedragen groter  

  dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,-  

  uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL Actief een inspanningsverplichting om er- 

  voor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplich- 

  ting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL Actief  

  over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL Actief  

  de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de  

  consument wordt aangeboden dat NL Actief in naam van de consument en op kos- 

  ten van NL Actief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en  

  ander ter keuze van NL Actief.  

  1. NL Actief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de 

  Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting  

  in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties  

  sprake is:  

  aan Lierdal Sportcenter is surseance van betaling verleend;  

  Lierdal Sportcenter is failliet verklaard;  

  de bedrijfsactiviteiten van Lierdal Sportcenter zijn feitelijk beëindigd.   

  Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het  

  Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief aan- 

  nemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.  

  Artikel 17 Wijzigingsbeding  

  NL Actief is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consu- 

  mentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voor- 

  hand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de  

  Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. Lierdal Sportcenter infor- 

  meert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voor- 

  waarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeg- 

  gen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de  

  ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging  

  door Lierdal Sportcenter in.  

  Artikel 18 Toepasselijk recht  

  Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is  

  Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt be- 

  paald.  

 

Close
× Hoe kan ik je helpen?